ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

                                                    REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu

2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod

adresem www.danex24.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą

dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.

3. Sprzedawca – Firma Handlowo Usługowa DANEX Daniel Porębski, 33-311

Wielogłowy – Dąbrowa 156, NIP – 7343219061, REGON: 360728168 wpisany

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej

przez ministra rozwoju i technologii , e-mail:

sklep@danex24.pl , tel. 504 188 333.

4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z płatnych i bezpłatnych usług

Serwisu prowadzonego pod adresem www.danex24.pl.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu produktów dostępnych w

sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą

lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,

gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru

zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności

ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

6. Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na

cele zarobkowe, zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną

działalnością gospodarczą.

7. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną

przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych

funkcjonalności Serwisu.

8. Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony

pod adresem www.danex24.pl.

9. Towar – rzecz ruchoma, produkt fizyczny.

10. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, dostępne

do pobrania lub treści wirtualne do odtworzenia na stronie serwisu do których

Użytkownik otrzyma dostęp po otrzymaniu płatności przez sklep. Treści

cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym.

11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Konsumentowi na: wytwarzanie,

przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub

wytworzone przez Konsumenta lub innych Użytkowników tej usługi; inne formy

interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej; produkt lub usługa oferowane

do sprzedaży w sklepie.

12. Produkt – wszystkie usługi, treści i towary dostępne do sprzedaży w sklepie.

13. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje

o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) oraz wizerunki osób

fizycznych, jakie są̨ rozpowszechniane w ramach serwisu.

II. Postanowienia ogólne

1. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem

formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

poprzez wysłanie wiadomość na adres e-mail: sklep@danex24.pl a

także telefonicznie pod numerem telefonu 504 188 333 w godzinach 9-18.

2. Dodatkowo Sprzedawca posiada w serwisie środek komunikacji w formie

czatu, który umożliwia zachowanie ciągłości korespondencji.

3. Sprzedawca udostępnia Regulamin przed rozpoczęciem świadczenia usług

serwisu nieprzerwanie na stronie Sklepu.

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia

Umowy sprzedaży.

5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od

chwili jego akceptacji.

6. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z

Użytkownikiem jest język polski. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w języku

polskim.

7. Informacje dostępne w Serwisie Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu

właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia

Umowy.

8. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na

rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności:

a) sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna

b) założenie i prowadzenie konta Użytkownika w serwisie – usługa bezpłatna

c) newsletter – usługa bezpłatna

d) formularz kontaktowy/czat – usługa bezpłatna

e) obsługi bramki płatniczej Operatora Płatności w celu wykonania Płatności w

ramach Umowy sprzedaży – usługa bezpłatna

9. Asortyment produktów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje:

a) sprzedaż towarów – sprzedaż wózków dziecięcych, fotelików

samochodowych, nosidełek, akcesoriów dla dzieci, rowerków, zabawek,

ubranek, łóżeczek, pościeli i kocyków.

10. Informacje oraz opis oferowanych produktów Sklep zamieszcza na karcie

każdego z produktów.

11. Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku

przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub

wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie dopełnimy

wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak

najrzadziej i możliwie jak najkrócej.

12. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu,

Konta Użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy Sklepu lub telefonicznie

pod numerem telefonu przypisany do Sklepu.

13. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny,

recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.

14. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze

bezprawnym.

15. Opinie o sprzedawanych produktach są weryfikowane przez Sprzedawcę:

a) na podstawie numeru zamówienia

b) na podstawie adresu e-mail użytego do zamówienia produktu

c) poprzez możliwość dodawania opinii tylko przez zalogowanych

Użytkowników

III. Opinie o produktach

1. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi możliwość zamieszczania opinii

o Sklepie, Sprzedawcy lub produktach — w ramach Sklepu lub serwisów

zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do

zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności

po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym

czasie.

3. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i

merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania

wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

4. Sprzedawca publikuje zarówno opinie pozytywne jak i negatywne na temat

produktów.

5. Zakazane jest zamieszczanie opinii:

a) bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;

b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art.

3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;

d) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny

produktu.

6. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone

opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od

Użytkowników, którzy rzeczywiście nabyli produkt. Weryfikacja może odbyć

się za pomocą dowolnych środków takich jak:

a) Weryfikacja adresu e-mail użytego do zamówienia oraz dodania opinii

b) Porównania adresu IP użytkownika dodającego opinie z adresem IP

Użytkownika który dokonał zakupu

c) Kontaktu mailowego lub telefonicznego z Użytkownikiem który dodał

opinię w celu potwierdzenia zakupu poprzez podanie przez Użytkownika

numeru zamówienia

d) Sprawdzenie czy opinia pochodzi z wygenerowanego dla Użytkownika

linku jeśli zastosowano takie rozwiązanie

e) Sprawdzenie czy opinia pochodzi od zalogowanego Użytkownika.

7. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika dotyczących

zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy opinię do

weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Sprzedawca podejmie

działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu

weryfikację zamieszczonej opinii.

8. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych

w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć

IV. Warunki techniczne

1. W celu korzystania z usług serwisu wymagany jest dostęp do Internetu oraz

spełnienie przez system teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik

następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 93 lub nowszej z

włączoną̨ obsługą JavaScript,

b) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z

włączoną̨ obsługą JavaScript,

c) Przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 94.0 lub nowszej z

włączoną̨ obsługą JavaScript,

d) Przeglądarka internetowa Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną̨

obsługą JavaScript,

e) w celu odczytania faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie

do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader,

f) aby zawrzeć Umowę sprzedaży Użytkownik musi posiadać aktywny adres

e-mail,

g) dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Użytkownik zobowiązany jest

zaakceptować pliki cookies.

h) W przypadku treści cyfrowych dostarczanych w formacie pdf, docx, xlsx,

mp3, mp4 konieczne będą aplikacje umożliwiające obsługę wymienionych

formatów.

2. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej

z jego urządzeniem.

V. Nieodpłatne usługi elektroniczne

1. W ramach serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z nieodpłatnych

usług świadczonych droga elektroniczną przez Sprzedawcę takich jak:

a) założenie konta Użytkownika – które daje dostęp do dodatkowych funkcji i

informacji o zamówieniach

b) usługa newsletter – polegająca na przesyłaniu informacji związanych z

tematyką serwisu oraz jego ofertą.

2. Konto Użytkownika można założyć w podczas zamówienia lub bezpośrednio

ze strony. W celu założenia konta Użytkownika przez Sprzedawcę,

Użytkownik jest zobowiązany:

a) zapoznać się z treścią Regulaminu, wymagań technicznych i innych

dokumentów udostępnionych przez Sprzedawcę;

b) zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartymi

w Polityce prywatności;

c) zaakceptować warunki Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych.

d) podać dane niezbędne do rejestracji w serwisie zgodne ze stanem

faktycznym.

e) potwierdzić założenie konta

f) potwierdzić rejestrację i tożsamość poprzez klikniecie linka przesłanego na

podany adres e-mail powiązany z kontem

g) po otrzymaniu maila potwierdzającego założenie konta Użytkownik

powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.

3. Rejestracja Użytkownika potwierdzona mailem, jest równoznaczna z

zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą umowy o świadczenie

Usług elektronicznych. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta

jest na czas nieoznaczony.

4. W celu skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany:

a) zapoznać się z treścią Regulaminu, wymagań technicznych i innych

dokumentów udostępnionych przez Sprzedawcę;

b) zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zawartymi

w Polityce prywatności;

c) zaakceptować warunki Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych.

d) podać dane niezbędne do rejestracji w usłudze.

e) potwierdzić zapis na newsletter

f) potwierdzić rejestrację i tożsamość poprzez klikniecie linka przesłanego na

podany adres e-mail powiązany z kontem

5. Zapis na Newsletter potwierdzony mailem, jest równoznaczny z zawarciem

pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usług

elektronicznych. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta jest na

czas nieoznaczony.

6. Z bezpłatnych usług elektronicznych Użytkownik może zrezygnować w

każdym momencie poprzez przesłanie informacji o rezygnacji z usługi na

maila przypisanego do sklepu. Rezygnacja z usługi skutkuje

wyrejestrowaniem Użytkownika oraz utratą dostępu do funkcjonalności Sklepu

przypisanych do danej usługi.

VI. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt bezpośrednio na stronie Sklepu

www.danex24.pl oraz za pośrednictwem Facebook.

2. Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta

Użytkownika które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji.

3. Do złożenia zamówienia i dokonania zakupu produktu nie jest konieczne

zakładanie konta Użytkownika.

4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien wybrać na stronie Sklepu

produkt, który ma być przedmiotem Umowy sprzedaży, po czym kliknąć

komendę „dodaj do koszyka” a następnie przejeść na podstronę prezentującą

Koszyk.

5. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane

oraz dokonuje:

a) wyboru produktu,

b) wyboru sposobu dostawy,

c) wyboru sposobu płatności

d) zatwierdzenia regulaminu i polityki prywatności

e) wyrażenia stosownych zgód

f) potwierdzenia zamówienia

g) płatności za towar po przekierowaniu do strony zewnętrznego Operatora

Płatności.

6. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail

przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.

7. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za

zamówiony produkt. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy towar wysyłany jest za

pobraniem, w takim przypadku realizacja zamówienia następuje niezwłocznie

po jego złożeniu.

8. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Użytkownik złożył zamówienia na

produkt.

9. Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 3 dni tj. brak zapłaty za

produkt, spowoduje anulowanie zamówienia

10. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt

jest dostępny na magazynie lub u dostawców sklepu.

a) częściowy brak towaru w zamówieniu – gdy brakujący produkt jest częścią

większego zamówienia, Użytkownik jest informowany o brakach i

podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu

całości zamówienia. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty

następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją Użytkownika. Zwrot

pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje maksymalnie w

ciągu 14 dni od anulowania zamówienia w zakresie w jakim umowa

sprzedaży nie została zawarta

b) całkowity brak produktów w zamówieniu – gdy produkt jest niedostępny w

magazynie lub u dostawców sklepu i nie ma możliwości realizacji

zamówienia Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany. Zwrot

pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości

maksymalnie w ciągu 14 dni od anulowania zamówienia.

11. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez

Użytkownika przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą:

a) potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem

umowy sprzedaży,

b) braku części lub całości zamówienia w związku z brakiem towaru,

c) braku możliwości realizacji zamówienia w związku z brakiem zapłaty.

12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi

wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie realizacji zamówienia.

13. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez

Użytkownika odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do

zamówienia wystawiana jest faktura zakupu.

14. Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania produktu do

wysłania Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z

wycofaniem złożonego zamówienia w całości.

15. Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze sklepem

poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie lub wysyłając

wiadomość na adres e-mail: sklep@danex24.pl, lub telefonicznie pod

numerem 504 188 333.

16. W przypadku zakupu przez Użytkownika sprzętu elektronicznego lub

elektrycznego, Użytkownik ma możliwość zgłoszenia Sprzedawcy chęci

skorzystania z nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu elektronicznego lub

elektrycznego który posiada. Zgłoszenia należy dokonać poprzez kontakt ze

sklepem dzwoniąc pod numer telefonu 504 188 333, lub pisząc na adres e-

mail: sklep.danex@gmail.com. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu

realizowany jest w miejscu dostawy towaru, o ile jest tego samego rodzaju i

pełnił te same funkcje co dostarczone towary.

17. Informacje dotyczące produktów prezentowane w Sklepie stanowią̨

zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu

cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę̨ do Użytkowników, a nie ofertę̨ w

rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając Zamówienie Użytkownik składa

Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, którą Sprzedawca, po

weryfikacji warunków cenowych, dostępności produktów, sposobów płatności i

sposobu dostawy, może przyjąć i tym samym zawrzeć Umowę sprzedaży.

VII. Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy

1. Ceny produktów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i

zwierają należne podatki.

2. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury zawierające

podatek VAT. FV VAT dostarczana jest drogą elektroniczną na podany przez

Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że klient zaznaczy wyraźnie, że FV

powinna być dostarczona w wersji papierowej.

3. Każdy produkt posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie

złożenia przez Użytkownika zamówienia.

4. Sklep ma prawo do:

a) zmiany ceny produktów znajdujących się w Sklepie,

b) wprowadzania nowych produktów i usuwania produktów z oferty Sklepu,

c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,

d) wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.

5. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny

towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert

promocyjnych lub zmienionych cen.

6. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na

terytorium Polski:

a) płatność za pobraniem

b) płatność gotówką (przy odbiorze osobistym)

c) przelew elektroniczny

d) przelew tradycyjny bankowy

Rachunek bankowy Sprzedającego:

Bank: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku: 63 1050 1722 1000 0092 3097 1120

Przy dokonywaniu płatności przelewem na rachunek bankowy w tytule

przelewu należy podać numer zamówienia.

e) płatność kartą płatniczą

f) płatność BLIK

g) płatność ratalna

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza,

przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank

Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą

płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej

Zamawiającego.

7. Obsługa Płatności jest realizowana przez Operatora Płatności.

8. Odpowiedzialność za prawidłową realizację Płatności i zgodność z

obowiązującymi w tym zakresie standardami bezpieczeństwa ponosi Operator

Płatności.

9. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych form płatności dla

wybranych produktów.

10. Użytkownik ponosi koszty dostawy zamówionego towaru, chyba, że umowa

sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 10 zł do 20 zł i jest zależny od

gabarytu przysyłki i firmy kurierskiej.

11. Po wybraniu towaru oraz pośrednika wysyłki koszyk automatycznie naliczy

koszty dostawy. 

12. Przy opcji osobistego odbioru towaru koszty dostawy nie występują.

VIII. Terminy realizacji

1. Każdy produkt w opisie zawiera przewidywany czas przygotowania

zamówienia do wysyłki lub wydania - w przypadku wyboru przez Użytkownika

opcji „odbiór osobisty”, który wskazuje okres od przyjęcia zamówienia do

wysłania paczki ze sklepu lub do osobistego odbioru przez Użytkownika. Czas

ten wskazany jest w godzinach lub dniach roboczych.

2. W przypadku zamówienia kilku produktów przesyłka wysyłana jest lub

wydawana z chwilą skompletowania wszystkich produktów. Termin wysyłki lub

osobistego wydania towaru Użytkownikowi określany jest na podstawie towaru

o najdłuższym czasie realizacji.

3. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru pośrednika wysyłki (kurier,

paczkomaty). Każdy pośrednik, deklaruje własny maksymalny termin dostawy

wskazany w opisie.

4. Za opóźnienia lub brak dostarczenia towaru spowodowane błędnym lub

niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika ponosi Użytkownik.

5. Towar dostarczany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Termin dostawy Towaru wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danej

oferty podano inny termin. Początek biegu terminu dostawy Towaru do

Kupującego liczy się w następujący sposób:

- w przypadku płatności przelewem, opcja kredytowa, płatności elektroniczne

lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

- w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

- w przypadku odbioru osobistego – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo

wolnych od pracy.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny wterminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotutowaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1. Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania

przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów

zwrotu towaru do Sprzedawcy.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w

przypadku:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został

poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od

umowy 

b) w którym cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym,

niezależnych od sprzedawcy i mogących wystąpić przed upływem terminu

na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych;

c) w którym przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany,

wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu

jego zindywidualizowanych potrzeb

d) w którym przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w

zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi

rzeczami 

f) w który, przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena

została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie

może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na

rynku, pozostających poza kontrolą Sprzedawcy 

g) w którym Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca przyjechał do

niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia

towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę

trzecią inną niż przewoźnik

b) dla umowy która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno,

partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego

partii lub części,

c) dla umowy która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas

oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o

odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy

umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej na adres email:

sklep@danex24.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego

upływem.

7. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez

Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni

od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy

odesłanie towaru przed jego upływem.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od

dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu

zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na

inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez

Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej.

12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

13. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest

uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie

niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeśli konsument

zdecyduje się na zwrot tak zużytego towaru, Sprzedawca może domagać się

od niego odpowiedniej rekompensaty.

15. Zwrot towaru następuje na adres: Sklep Dziecięcy Danex – Dąbrowa 156, 33-

311 Wielogłowy.

X. Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi towar zgodny z

zawartą umową.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi konsumenckiej

za niezgodność towaru z gwarancją lub zawartą umową na zasadach

określonych w przepisach Ustawy o prawach konsumenta.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, która

ujawni się w terminie 2 lat od dnia jego dostarczenia, chyba że określony

przez sprzedawcę termin przydatności towaru do użycia będzie dłuższy.

Konsument ma 6 lat od momentu wykrycia niezgodności na wystąpienie z

żądaniem.

4. Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub

dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas

podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do

produktu.

5. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje

wyłączona.

6. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową, Konsument może, zażądać

jego naprawy lub wymiany Towaru na zgodny z umową.

7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może, niezależnie od żądań,

o których mowa powyżej, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub

odstąpieniu od umowy, jeśli:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia do zgodności towaru z umową

poprzez jego wymianę̨ lub naprawę̨,

b) Sprzedawca nie doprowadził do zgodności towaru z umową poprzez jego

wymianę̨ lub naprawę̨ stosownie do przepisów Ustawy o prawach

konsumenta,

c) Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca

próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,

d) Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie

ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania jego naprawy

lub wymiany na towar zgodny z umową

e) Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie

doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez

nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8. Sprzedawcy przysługuje prawo „zamiany” żądania Konsumenta w zakresie

wymiany lub naprawy towaru w przypadku, gdy wymiana lub naprawa towaru

nie będzie możliwa lub będzie zbyt kosztowna.

9. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację, naprawić Towar lub wymienić

Towar na wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniami i na

zasadach określonych we właściwych przepisach Ustawy o prawach

konsumenta.

10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy

lub obniżenia ceny Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

o dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy

zwróci temu Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania przez niego z

prawa odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny.

Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument, chyba że Konsument ten wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób

zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.

11. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą

rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta

12. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@danex24.pl.

13. Zgłoszenia można również składać pisemnie na adres: Sklep Dziecięcy

Danex, Dąbrowa 156, 33-311 Wielogłowy.

14. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane

ułatwiające jej rozpoznanie:

a) oznaczenie Konsumenta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz

ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),

b) numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie,

c) przedmiot reklamacji,

d) okoliczności uzasadniające reklamację,

e) żądanie Konsumenta.

15. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.

16. Reklamacje dotyczące Sklepu, w szczególności dotyczące Towarów

rozpatruje Sprzedawca

17. Sprzedawca ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji Konsumenta

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na

wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na

wskazany w reklamacji adres pocztowy). Brak odpowiedzi na reklamację

Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji uważa się̨ za jej

uwzględnienie przez Sprzedawcę.

18. Odbiór towaru objętego reklamacją od Konsumenta odbywa się na koszt

Sprzedawcy.

19. Powyższe zapisy dotyczące reklamacji nie mają zastosowania w przypadku

sprzedaży produktów uszkodzonych lub wybrakowanych których niezgodność z

umową została dokładnie opisana i udokumentowana przez Sprzedawcę w

karcie produktu, a Konsument w momencie jego zakupu oświadczył, że został

poinformowany przez Sprzedawcę o niespełnianiu przez nabywany przez niego

towar części wymogów zgodności z umową sprzedaży, o których mowa w

ustawie o prawach konsumenta, oraz akceptuję brak zgodności nabywanego

towaru z umową sprzedaży w zakresie wymogów wskazanych w opisie towaru

w sklepie internetowym Sprzedawcy.

XI. Dane osobowe i polityka cookies

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika

podczas korzystania z usług Serwisu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej

realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym

rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje

dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka

prywatności zamieszczona w Serwisie.

3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie

ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie

przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w

odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat

plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce

prywatności zawartej na stronie serwisu.

XII. Zmiany w regulaminie

1. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie

w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych

przyczyn:

a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie

Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływającą na wzajemne

prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy

Użytkownikiem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych

przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub

zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, w przypadku

gdy którakolwiek z tych okoliczności pociągnie za sobą konieczność zmiany

Regulaminu;

b) zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana wyłącznie względami

technicznymi lub technologicznymi w przypadku, gdy pociągnie to za sobą̨

konieczność zmiany Regulaminu (w szczególności aktualizacji wymagań

technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług elektronicznych, do których

stosują̨ się̨ zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych,

modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych

funkcjonalności lub Usług elektronicznych objętych Regulaminem.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst

jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie oraz za pomocą̨

wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy o świadczenie

Usług elektronicznych, tj. rejestracji Konta, przez Użytkownika adres e-mail,

co strony uznają̨ za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji

elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż z upływem 30 dni od

dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli

umowę o oświadczenie Usług elektronicznych, mają oni prawo do

wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych w terminie 14 dni

od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie

wpływa na Umowy sprzedaży zawarte przez Użytkownika i Sprzedawcę̨ przed

zmianą Regulaminu.

4. Zmiana regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych umów sprzedaży

przed zmianą regulaminu.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Autorskie prawa do Sklepu, a także elementów Sklepu oraz układu i

kompozycji tych elementów, przysługują̨ sprzedawcy, z wyjątkiem oznaczeń

partnerów Sprzedawcy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww.

treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z

przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w

ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i

wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Wykorzystywanie

treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej,

uprzedniej zgody udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod

rygorem nieważności.

2. Użytkownik, akceptując Regulamin, oświadcza, iż zapoznał się z

Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w

pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych

zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie (w tym w Regulaminie)

zastosowanie znajdują̨ przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, a także innych odpowiednich przepisów prawa powszechnie

obowiązującego.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a

Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z

postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a

Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę

Sprzedawcy.

7. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe

możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń:

a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego

sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem

o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego

inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia

2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz.U. z 2020, poz. 1706 ze zm.), z

wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie

pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem a

Sprzedawcą.

c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia

sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą korzystając także z

bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub

organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich).

d) Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej

ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także

źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów

mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

Data publikacji regulaminu: 01.01.2023 r.

WZÓR PRZYKŁADOWEGO FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

                                                                       ………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(imię, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail)

                                                                                                      Dane Sklepu

                                                                                                      ………………………………………………

                                                                                                      ………………………………………………

                                                                                                      ………………………………………………

                                           OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….........................

Data odbioru (przedmiotu zamówienia)/złożenia

zamówienia…………………………………………………………….

Numer   zamówienia……………………………………………..

                                                                                                               ……………………………

                                                                                                    podpis składającego oświadczenie

                                                                                          (tylko jeśli oświadczenie jest przesyłane

                                                                                           w wersji papierowej)

                                         WZÓR PRZYKŁADOWEGO FORMULARZA REKLAMACJI

                                                                          ………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(imie, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail)

                                                                                                       Dane Sklepu

                                                                                                       ………………………………………………

                                                                                                       ………………………………………………

                                                                                                       ………………………………………………

                                                        REKLAMACJA PRODUKTU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………..… produkt jest niezgodny z umową. Niezgodność stwierdzona w dniu ………………………………….. polega na………………………………………………………………………………………………...................………………………………………………

Produkt którego dotyczy reklamacja

………………………………………………………………………………………..

Numer zamówienia………………………………………………………………..……………….......................……………………………

Z uwagi na powyższe, żądam:

 wymiany towaru na nowy*

 nieodpłatną naprawę towaru*

 obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot

podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres*

 odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….*

                                                                                                                     

                                                                                                                ……………………………

                                                                                                        podpis składającego reklamację

                                                                                            (tylko jeśli oświadczenie jest przesyłane

                                                                                             w wersji papierowej)

*niepotrzebne skreślić

Wysyłka nawet w 24h

Wykonane z najlepszych materiałów

14 dni na zwrot

Na wszystkie zamówienia

Gwarancja satysfakcji

Dedykowane wsparcie