DANE SPRZEDAJĄCEGO

Firma Handlowo-Usługowa „DANEX” Daniel Porębski

NIP: 7343219061, REGON: 360728168

Adres miejsca wykonywania działalności: Dąbrowa 156, 33-311 Wielogłowy,

Adres poczty elektronicznej: fhu.danex@gmail.com

Numer telefonu: +(48) 506 148 247.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Umowa sprzedaży między Sprzedającym i Kupującym zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§1

SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY ZA TOWAR

Kupujący ma do wyboru następujące sposoby płatności:

płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

płatność przy odbiorze osobistym,

szybki przelew - płatność elektroniczna

raty

dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

Rachunek bankowy Sprzedającego:

Bank: ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku: 63 1050 1722 1000 0092 3097 1120

Przy dokonywaniu płatności przelewem na rachunek bankowy w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

 

Termin płatności:

Odbiór osobisty, płatność przelewem, opcja kredytowa, szybki przelew - płatność elektroniczna lub kartą płatniczą - to 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

płatność za pobraniem – przy odbiorze przesyłki.

Wszystkie ceny podawane w ofertach są cenami brutto(zawierają więc podatek VAT). Na każdy towar wystawiana jest FV VAT. FV VAT dostarczana jest drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że klient zaznaczy wyraźnie, że FV powinna być dostarczona w wersji papierowej.

§2

KOSZT, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY TOWARU

Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszt dostawy jest każdorazowo wskazany w opisie danej oferty.

Termin dostawy Towaru wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danej oferty podano inny termin. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Kupującego liczy się w następujący sposób:

w przypadku płatności przelewem, opcja kredytowa, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

w przypadku odbioru osobistego – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Sposoby dostawy Towaru (chyba że w ofercie podano inaczej):

przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka paczkomatowa

odbiór osobisty w miejscu prowadzenia działalności.

§3

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument (kupujący), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

pisemnie na adres: Dąbrowa 156, 33-311 Wielogłowy

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fhu.danex@gmail.com

 

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Skutek odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Termin na zwrot wzajemnych świadczeń:

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Allegro).

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: Dąbrowa 156, 33-311 Wielogłowy.

Sposób zwrotu wzajemnych świadczeń:

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Koszty odstąpienia od umowy:

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.

 

Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).

W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Odpowiedzialność konsumenta za użycie produktu:

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Odstąpienie od umowy a umowy powiązane:

W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowezawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

 

§4

REKLAMACJA TOWARU

Pod pojęciem konsumenta należy rozumieć: osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (podstawa prawna: art. 22¹ ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 121)

 

Podstawowe przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy:

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

Wada prawna

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa

 

Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

Uprawnienia konsumenta:

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

 

1) Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

2) Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

Terminy reklamacyjne:

1 rok domniemania istnienia wady w chwili wydania Produktu Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

 

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 

Opis reklamacji:

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji:

informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

danych kontaktowych składającego reklamację.

Dostarczenie reklamowanego produktu:

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Dąbrowa 156, 33-311 Wielogłowy. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Termin odpowiedzi sprzedawcy na złożoną reklamację:

Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

 

Termin realizacji żądania reklamacyjnego konsumenta przed sprzedającego:

Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Sprzedawca ma na ich zwrot 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny.

 

Koszty reklamacyjne:

Z zastrzeżeniem dwóch wyjątków zamieszczonych poniżej (dotyczących demontażu i ponownego montażu) koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Poniżej prezentujemy dwa wyjątki:

Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Produktu.

Jeżeli Klientem jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Produktu.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§5

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Punkt ten ma odniesienie wyłącznie do Kupujących nie będących konsumentami.

Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym niebędącym konsumentem będą rozpatrywane przez Sądy powszechne.

 

§6

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych i plików cookies w sklepie www.danex24.pl 

 

Drogi Użytkowniku!

 

Szanując Twoją osobę, a co za tym idzie również Twoją prywatność pragniemy, abyś wiedział że Twoje dane osobowe gromadzimy, chronimy i przetwarzamy zgodnie z z rozporządzeniem (UE) z dnia 27.04.2016 - 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”). Jednym z głównych założeń tego rozporządzenia jest przejrzystość dlatego też przygotowaliśmy ten dokument w którym chcemy pokazać jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz plików cookies podczas kontaktu z nami w związku z naszymi produktami oraz usługami wykonywanymi poprzez sklep www.danex24.pl.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma F.H.U. Danex Daniel Porębski z siedzibą w 33-311 Wielogłowy, Dąbrowa 156, e-mail: fhu.danex@gmail.com, NIP 7343219061 będąca operatorem internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.danex24.pl. W razie pytań związanych z niniejszą polityką prywatności, zapraszamy do kontaktu(zakładka O firmie - kontakt).

 

Dane osobowe i prywatność

 

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, masz zatem kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujesz. Na przykład, otrzymujemy od Ciebie następujące informacje:

 

- Kiedy tworzysz konto na platformie www.danex24.pl, przesyłasz nam swój adres email;

 

- Po utworzeniu konta, możesz dodać tam dodatkowe informacje takie jak np. numer telefonu komórkowego, adres dostawy, itp.

 

- Składając zamówienie, podajesz nam informacje takie jak: zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu.

 

Możemy również zbierać, a następnie przetwarzać pewne informacje na temat Twojego zachowania podczas przeglądania naszej strony internetowej w celu personalizacji korzystania z Internetu i składania ofert dostosowanych do Twojego profilu. Zachęcamy do zapoznania się z dalszymi szczegółami w tym zakresie, przedstawionymi poniżej w części dotyczącej celów przetwarzania.

 

Na naszej stronie internetowej możemy przechowywać i zbierać informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii zgodnie z Polityką plików cookie.

Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

 

Cel przetwarzania:

 

Twoje dane osobowe wykorzystujemy ponieważ są niezbędne do wykonania umowy zawartej na platformie sklepu.

 

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 

Zarządzanie utworzonym przez Ciebie kontem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

 

- Przetwarzanie zamówień, w tym obsługa, weryfikacja, wysyłka towarów i wystawianie faktur;

- Obsługa anulacji zamówień i rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z zamówieniem, z zakupionymi towarami lub usługami;

Zwrot towarów zgodnie z przepisami prawa;

Zwrot wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;

Udzielanie finansowania za pomocą pośrednictwa wybranego przez Ciebie banku;

Świadczenie usług wsparcia, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień lub towarów;

 

Do ulepszenia świadczonych przez Nas usług:

 

Chcąc stale podnosi poziom świadczonych dla Ciebie usług możemy Cię poprosić o wypełnienie krótkiej ankiety

 

Do celów marketingowych:

 

Przesyłanie newslettera;

Przesłanie informacji handlowych dotyczących nowości w Naszych sklepach

 

 

Do obrony Naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 

Środki mające na celu ochronę strony internetowej i użytkowników sklepu www.danex24.pl przed cyberatakami;

Środki mające na celu zapobieganie próbom oszustw i ich wykrywanie, w tym przekazywanie informacji właściwym organom publicznym;

Środki podejmowane w ramach zarządzania różnymi innymi rodzajami ryzyka.

 

 

Dodatkowo zgodnie z przepisami prawa Twoje dane osobowe będą wykorzystywane dla celów podatkowych  i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Podanie danych:

 

- Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 

Skutek niepodania danych:

 

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

brak możliwości zarejestrowania się na platformie sklepu

brak możliwości dokonania zakupów na platformie sklepu

brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych na platformie sklepu

 

Możliwość cofnięcia zgody:

 

w każdej chwili

 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

Profilowanie

 

W ramach platformy www.danex24.pl  możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Ciebie skutki prawne lub wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób, zapytamy Cię wcześniej o Twoją zgodę.

 

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

Okres przetwarzania

 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 

przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;

ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą za pomocą platformy sklepu;

cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;

zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe 

 

W zależności od przypadku możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

 

sprzedawcy platformy www.danex24.pl

dostawcy usług kurierskich;

dostawcy usług płatniczych/bankowych;

dostawcy usług marketingowych/telemarketingowych;

biur rachunkowych;

dostawcy usług informatycznych i księgowych.

 

Bezpieczeństwo danych

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

 

Twoje uprawnienia

 

Przysługuje Ci prawo żądania:

 

dostępu do Twoich danych osobowych

ich sprostowania

usunięcia

ograniczenia przetwarzania

przeniesienia danych do innego administratora

 

a także prawo:

 

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów - jeśli ma to zastosowanie,

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych są następujące:

Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych

 

Od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę w Polsce przejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

Wysyłka nawet w 24h

Wykonane z najlepszych materiałów

14 dni na zwrot

Na wszystkie zamówienia

Gwarancja satysfakcji

Dedykowane wsparcie

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera!