ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny wterminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotutowaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1. Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania

przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów

zwrotu towaru do Sprzedawcy.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w

przypadku:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został

poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od

umowy 

b) w którym cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym,

niezależnych od sprzedawcy i mogących wystąpić przed upływem terminu

na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych;

c) w którym przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany,

wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu

jego zindywidualizowanych potrzeb

d) w którym przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w

zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi

rzeczami 

f) w który, przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena

została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie

może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na

rynku, pozostających poza kontrolą Sprzedawcy 

g) w którym Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca przyjechał do

niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia

towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę

trzecią inną niż przewoźnik

b) dla umowy która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno,

partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego

partii lub części,

c) dla umowy która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas

oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o

odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy

umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej na adres email:

sklep@danex24.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego

upływem.

7. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez

Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni

od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy

odesłanie towaru przed jego upływem.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od

dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu

zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na

inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez

Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej.

12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

13. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest

uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie

niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeśli konsument

zdecyduje się na zwrot tak zużytego towaru, Sprzedawca może domagać się

od niego odpowiedniej rekompensaty.

15. Zwrot towaru następuje na adres: Sklep Dziecięcy Danex – Dąbrowa 156, 33-

311 Wielogłowy.

WZÓR PRZYKŁADOWEGO FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

                                                                       ………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(imię, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail)

                                                                                                      Dane Sklepu

                                                                                                      ………………………………………………

                                                                                                      ………………………………………………

                                                                                                      ………………………………………………

                                           OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….........................

Data odbioru (przedmiotu zamówienia)/złożenia

zamówienia…………………………………………………………….

Numer   zamówienia……………………………………………..

                                                                                                               ……………………………

                                                                                                    podpis składającego oświadczenie

                                                                                          (tylko jeśli oświadczenie jest przesyłane

                                                                                           w wersji papierowej)

Wysyłka nawet w 24h

Wykonane z najlepszych materiałów

14 dni na zwrot

Na wszystkie zamówienia

Gwarancja satysfakcji

Dedykowane wsparcie