ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi towar zgodny z

zawartą umową.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi konsumenckiej

za niezgodność towaru z gwarancją lub zawartą umową na zasadach

określonych w przepisach Ustawy o prawach konsumenta.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, która

ujawni się w terminie 2 lat od dnia jego dostarczenia, chyba że określony

przez sprzedawcę termin przydatności towaru do użycia będzie dłuższy.

Konsument ma 6 lat od momentu wykrycia niezgodności na wystąpienie z

żądaniem.

4. Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub

dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas

podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do

produktu.

5. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje

wyłączona.

6. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową, Konsument może, zażądać

jego naprawy lub wymiany Towaru na zgodny z umową.

7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może, niezależnie od żądań,

o których mowa powyżej, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub

odstąpieniu od umowy, jeśli:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia do zgodności towaru z umową

poprzez jego wymianę̨ lub naprawę̨,

b) Sprzedawca nie doprowadził do zgodności towaru z umową poprzez jego

wymianę̨ lub naprawę̨ stosownie do przepisów Ustawy o prawach

konsumenta,

c) Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca

próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,

d) Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie

ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania jego naprawy

lub wymiany na towar zgodny z umową

e) Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie

doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez

nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8. Sprzedawcy przysługuje prawo „zamiany” żądania Konsumenta w zakresie

wymiany lub naprawy towaru w przypadku, gdy wymiana lub naprawa towaru

nie będzie możliwa lub będzie zbyt kosztowna.

9. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację, naprawić Towar lub wymienić

Towar na wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniami i na

zasadach określonych we właściwych przepisach Ustawy o prawach

konsumenta.

10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy

lub obniżenia ceny Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

o dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy

zwróci temu Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania przez niego z

prawa odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny.

Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument, chyba że Konsument ten wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób

zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.

11. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą

rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta

12. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@danex24.pl.

13. Zgłoszenia można również składać pisemnie na adres: Sklep Dziecięcy

Danex, Dąbrowa 156, 33-311 Wielogłowy.

14. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane

ułatwiające jej rozpoznanie:

a) oznaczenie Konsumenta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz

ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),

b) numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie,

c) przedmiot reklamacji,

d) okoliczności uzasadniające reklamację,

e) żądanie Konsumenta.

15. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.

16. Reklamacje dotyczące Sklepu, w szczególności dotyczące Towarów

rozpatruje Sprzedawca

17. Sprzedawca ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji Konsumenta

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na

wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na

wskazany w reklamacji adres pocztowy). Brak odpowiedzi na reklamację

Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji uważa się̨ za jej

uwzględnienie przez Sprzedawcę.

18. Odbiór towaru objętego reklamacją od Konsumenta odbywa się na koszt

Sprzedawcy.

19. Powyższe zapisy dotyczące reklamacji nie mają zastosowania w przypadku

sprzedaży produktów uszkodzonych lub wybrakowanych których niezgodność z

umową została dokładnie opisana i udokumentowana przez Sprzedawcę w

karcie produktu, a Konsument w momencie jego zakupu oświadczył, że został

poinformowany przez Sprzedawcę o niespełnianiu przez nabywany przez niego

towar części wymogów zgodności z umową sprzedaży, o których mowa w

ustawie o prawach konsumenta, oraz akceptuję brak zgodności nabywanego

towaru z umową sprzedaży w zakresie wymogów wskazanych w opisie towaru

w sklepie internetowym Sprzedawcy.

WZÓR PRZYKŁADOWEGO FORMULARZA REKLAMACJI

                                                                          ………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(imie, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail)

                                                                                                       Dane Sklepu

                                                                                                       ………………………………………………

                                                                                                       ………………………………………………

                                                                                                       ………………………………………………

                                                        REKLAMACJA PRODUKTU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………..… produkt jest niezgodny z umową. Niezgodność stwierdzona w dniu ………………………………….. polega na………………………………………………………………………………………………...................………………………………………………

Produkt którego dotyczy reklamacja

………………………………………………………………………………………..

Numer zamówienia………………………………………………………………..……………….......................……………………………

Z uwagi na powyższe, żądam:

 wymiany towaru na nowy*

 nieodpłatną naprawę towaru*

 obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot

podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres*

 odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….*

                                                                                                                     

                                                                                                                ……………………………

                                                                                                        podpis składającego reklamację

                                                                                            (tylko jeśli oświadczenie jest przesyłane

                                                                                             w wersji papierowej)

*niepotrzebne skreślić

Wysyłka nawet w 24h

Wykonane z najlepszych materiałów

14 dni na zwrot

Na wszystkie zamówienia

Gwarancja satysfakcji

Dedykowane wsparcie